• Daily Schedule

  Period 1 - WIN (Grade 6-8)

  Period 2 - Prep

  Period 3 - Beginning/Intermediate ESL (Grade 8)

  Period 4 - Advanced ESL (Grade 8)

  Period 5 - Prep

  Period 6 - Lunch

  Period 7 - ESL Science (Grade 6-8)

  Period 8 - ESL Social Studies (Grade 6-8)

  Period 9 - ESL Science (Grade 6-8)